Politiky súkromia

Na to, aby sme mohli kvalitne poskytovať logopedickú intervenciu v Ambulancii klinickej logopédie MEDILOG, potrebujeme spracúvať osobné údaje našich pacientov.

Vaše osobné údaje spracúva:

Ambulancia klinickej logopédie MEDILOG – Mgr. Simona Renčková
Československej Armády 18
040 01 Košice
IČO:

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli kvalitne poskytovať zdravotnú starostlivosť spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, informácie o zdravotnom stave, anamnestické údaje, telefónne číslo, prípadne email ak bol pacientom poskytnutý.
Aby sme mohli vystaviť faktúru za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email (príp. aj IČO, DIČ, príp. IČ DPH, a sídlo).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdravotnú dokumentáciu a osobné údaje v nej obsiahnuté uschovávame v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. po celú dobu poskytovania zdravotnej starostlivosti a 20 rokov od posledného ošetrenia alebo poskytnutia iného výkonu.
Účtovnú a zmluvnú dokumentáciu a osobné údaje v nej obsiahnuté uchovávame v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a 10 rokov od zániku zmluvy

UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám potvrdíte podpísaním Súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý vám dávame spolu s Informáciou pre pacientov o spracovaní osobných údajov vždy pri prvej návšteve v našom zdravotníckom zariadení.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva:            

 1. vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo na prístup k Vašim osobným údajom,
 2. požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné,
 3. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi),
 4. požadovať vymazanie Vašich osobných údajov získané na základe tohto súhlasu,
 5. byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov,
 6. na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitaternom formáte (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi),
 7. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov,
 8. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu,
 9. právo namietať spracúvanie Vašich osobných ú

ODVOLANIE INFORMOVANÉHO SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a to:

 • na e-mail: logoped@medilog.sk
 • alebo poštou do vlastných rúk na adresu sídla: Ambulancia klinickej logopédie Medilog, Československej armády 18, 040 01 Košice.

Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov sa Vaše osobné údaje ďalej nebudú spracovávať za vyššie vymedzeným účelom. Napriek tomu je prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia povinný o každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona 576/2004Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto za účelom právneho vedenia zdravotnej dokumentácie budú zápisy obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii naďalej spracúvané na základe našej zákonnej povinnosti.

ÚPRAVA / ZMENA V SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOCH

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek zmeniť alebo upraviť,  zaslaním písomnej žiadosti o zmenu poskytnutých osobných údajov a to nasledovne:

 • na e-mail: logoped@medilog.sk
 • alebo poštou do vlastných rúk na adresu sídla: Ambulancia klinickej logopédie Medilog, Československej armády 18, 040 01 Košice.

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Zhromaždené a spracúvané osobné údaje sprístupňujeme len tým subjektom, ktoré sú s nami v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu (napr. zdravotné poisťovne, poskytovateľ ambulantného softwaru, účtovníčka) a subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva zo zákona. (revízny lekár, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, posudkový lekár, Ministerstvo zdravotníctva, znalec, orgány činné v trestnom konaní a pod.)

Citlivé údaje sprístupňujeme len v prípade, ak nám to ukladá zákon alebo ak je to potrebné pre ochranu Vášho zdravia a efektivitu poskytovanej klinicko-logopedickej intervencie. Informácie sprístupníme vždy, ak nám nato dáte písomný pokyn alebo ak s našou žiadosťou o sprístupnenie budete súhlasiť.

Prevádzkovateľ vás zároveň informuje, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov je priamo aplikovateľné a každá fyzická osoba, dotknutá na svojich právach a právom chránených záujmoch alebo ktorá sa domnieva, že jej práva a právom chránené záujmy vyplývajúce z GDPR boli porušené sa môže dovolávať jeho znenia pred súdmi ktoréhokoľvek členského štátu a súdmi EÚ bez ohľadu na národnú legislatívu, ktorá nesmie byť v rozpore s GDPR. V prípade, že nie ste spokojní so spracúvaním Vašich osobných údajov pre účely Ambulancie klinickej logopédie MEDILOG, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Týmto potvrdzujeme, že informácie uvedené v tomto dokumente vyjadrujú aktuálne opatrenia, ktoré sa dodržiavajú v Ambulancii klinickej logopédie MEDILOG a ktoré sú zavedené za účelom zabezpečenia úrovne ochrany a bezpečnosti údajov. Tieto zásady ochrany údajov pravidelne aktualizujeme vzhľadom k príslušnej právnej norme.