Často kladené otázky – FAQ

Pracuje klinický logopéd aj s deťmi, ktoré ešte nerozprávajú?

Áno! Ak máte obavy o reč Vášho dieťaťa, neváhajte a kontaktujte logopéda. Ak sa vaše dieťa oneskoruje v reči o viac ako pol roka, nečakajte, kým sa samo rozrozpráva. Hovorenej reči predchádzajú schopnosti, ktoré musí dieťa zvládnuť na to, aby začalo rozprávať. Ranou logopedickou intervenciou, ktorá je zameraná na posilňovanie týchto schopností, vieme prirodzený vývin reči aktívne podporovať a správne stimulovať. Nemajte obavy, logopedická intervencia u maličkých detí prebieha formou hry, ktorá im je prirodzená a veľká časť práce sa odohráva medzi logopédom a rodičom.

 

Kedy je čas navštíviť logopéda?

Ak dieťa vo veku od 12-18 mesiacov:

 • bolo označené ako rizikové (vrodené vývinové odchýlky, genetické ochorenie, nízka pôrodná hmotnosť a pod.)
 • rodič cíti obavu o vývin reči dieťa, má pocit že dieťa nezvláda ani neverbálnu komunikáciu

 

Ak vaše dieťa vo veku 2 rokov:

 • Netvorí dvojslovné vety
 • Má malú slovnú zásobu (menej ako 50 slov)
 • Reč dieťaťa je ťažko zrozumiteľná (okolie by mu malo rozumieť minimálne 50%)
 • Má problém s porozumením reči
 • Rozpráva neplynule (opakuje slabiky, slová, „zasekáva sa“) po dobu niekoľkých týždňov
 • Preferuje samostatnú, stereotypnú hru, nevšíma si okolie, kontakt s inými ľuďmi nadväzuje len keď o niečo žiada

 

Ak vaše dieťa vo veku 3 rokov:

 • Netvorí jednoduché vety
 • Má slabú slovnú zásobu v porovnaní s rovesníkmi
 • Používa často nesprávnu gramatiku (napr. nesprávne skloňuje, vynecháva predložky, zvratné zámena a pod.)
 • Reč dieťaťa je ťažko zrozumiteľná (okolie by mu malo rozumieť aspoň 75%)
 • Vyslovuje niektorú hlásku už chybne napr. hlásku R nevynecháva resp. ju nezamieňa za hlásku L ale tvorí ju už patologicky a „ráčkuje“ , má medzizubné sykavky a pod.
 • Rozpráva neplynule (opakuje slabiky, slová, „zasekáva sa“) po dobu niekoľkých týždňov

 

Ak vaše dieťa vo veku 4 rokov:

 • Netvorí rozvité vety a súvetia
 • Má slabú slovnú zásobu v porovnaní s rovesníkmi
 • Používa často nesprávnu gramatiku (napr. napr. nesprávne skloňuje, vynecháva predložky, zvratné zámena a pod.)
 • Reč dieťaťa je ťažko zrozumiteľná (okolie by mu malo rozumieť na 100%)
 • Má nesprávnu výslovnosť hlások
 • Rozpráva neplynule (opakuje slabiky, slová, „zasekáva sa“) po dobu niekoľkých týždňov
 • Má problémy s hlasom ( hlas je odlišný od hlasu rovesníkov, býva často zachrípnutý a vypadáva)
 • Dýcha ústami

 

Ak vaše dieťa vo veku 5 rokov:

 • Nemá plne rozvinuté jazykové a rečové schopnosti tzn.:  nedokáže komplexne vyjadriť svoje myšlienky, nedokáže prerozprávať zážitok či krátky počutý príbeh, mýli sa v gramatike, má slabšiu slovnú zásobu, má problém zapamätať si nové pojmy, má problémy s porozumením a zapamätávaním si dlhších slovných inštrukcií, netvorí a nepoužíva správne všetky hlásky slovenského jazyka.
Prečo je dobré urýchľovať vývin reči logopédiou?

Ak by dvojročné dieťa nechodilo, pravdepodobne by Vám nestačilo počuť slová o tom, že “každé dieťa je individuálne, rozchodí sa keď pôjde do škôlky, všetky deti sa raz naučia chodiť a pod. ” Vývin reči je individuálny, ale je tiež vždy postupný a štadiálny. To znamená, že všetky deti musia prejsť rovnakými vývinovými štádiami. Klinický logopéd pracuje so širokou škálou diagnostických nástrojov, ktoré dokážu zhodnotiť celý individuálny rečový profil dieťaťa, jeho silné aj slabé stránky a nastaviť tak správne ciele terapie.  

Logopedická terapia prebieha u detí vždy hravou formou a poskytuje návody, ako dané vývinové obdobie podporiť a správne smerovať vývin reči. 

 

Čo mám priniesť na prvé vyšetrenie?

Prineste si prosím: platný preukaz poistenca, výmenný lístok od pediatra/všeobecného lekára, poprípade iný zdravotný záznam (lekárske správy zo súvisiacich vyšetrení napr. z psychologického, foniatrického, ORL, neurologického vyšetrenia). 

Ako dlho budeme chodiť na logopédiu?

Klinicko-logopedická terapia zvyčajne predstavuje pravidelné návštevy ambulancie, pričom frekvencia stretnutí a celková dĺžka i priebeh terapie je veľmi individuálny. Dĺžka tohto procesu závisí od viacerých faktorov ako sú napr. typ narušenej komunikačnej schopnosti, jej závažnosť. vek pacienta, dĺžka trvania problému, spolupráca s pacientom, motivácia, podpora blízkeho okolia a práca na stanovených cieľoch v domácom prostredí. Práve pravidelná účasť na terapii a “tréning” v domácom prostredí predstavujú kľúčové faktory v dosiahnutí žiadaného výsledku.  

Je rodič prítomný počas logopedickej terapie?

V prípade detí je rodič na sedeniach prítomný v miestnosti spolu s dieťaťom.  Našim cieľom je vysvetliť rodičovi ČO robíme, PREČO to robíme a prakticky ukázať AKO bude postupovať v domácom prostredí.  V prípade adolescentov závisí prítomnosť rodiča v miestnosti na dohode. 

Dokedy môže moje dieťa "ráčkovať"/ "šušlať"?

Nesprávna výslovnosť sykaviek a hlásky R je do 4. roku prirodzená. Dieťa nemusí sluchom dobre rozlišovať rozdiely medzi jednotlivými sykavkami a zamieňa ich a povie tú hlásku, ktorá je pre neho jednoduchšia na vyslovenie napr. namiesto S povie Š. Takáto nesprávna výslovnosť je vývinovo prirodzená. 

“Šušlanie”, kedy dieťa tvorí sykavky chybne (nesprávnym spôsobom, na nesprávnom mieste, s jazykom medzi zubami alebo so zvláštnym šumom) ale nie je prirodzené v žiadnom veku!  Predstavuje nesprávny zlozvyk a je potrebné čím skôr kontaktovať logopéda. 

To isté platí aj pre ráčkovanie. Ak dieťa do 4. roku nahrádza hlásku R jednoduchšou hláskou L alebo J, jedná sa o prirodzený proces. Ak však v reči vášho dieťaťa spozorujete  nesprávnu verziu hlásky R (napr. hrdelné, “francúzske” R) je taktiež potrebné kontaktovať logopéda. Pretváranie chybnej artikulácie je mnohokrát náročnejšie, než vyvodzovanie hlásky, ktorá v reči dieťaťa úplne absentuje.