AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

MGR. SIMONA RENČKOVÁ

KOŠICE – STARÉ MESTO

Poskytujeme komplexnú klinicko-logopedickú starostlivosť deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie. 

V našej ambulancii sa zameriavame na poskytovanie tzv. “ranej intervencie” a teda pracujeme s deťmi už od útleho veku (od 18. mesiacov).   Tradičné názory, že sa dieťa rozrozpráva po nástupe do MŠ, prípadne, že sa artikulácia dieťaťa opraví sama vekom, sú dávno prekonané. Práve ranou intervenciou vieme urýchliť nástup reči a správne smerovať jeho vývin. Poskytnutím skorej a kvalitnej logopedickej intervencie predchádzame vzniku závažných typov narušenej komunikačnej schopnosti.  

Ako sa objednať?

Vyšetrenia a konzultácie si dohodnite telefonicky alebo mailom. 

 

Telefonicky

Na telefónnom čísle : +421 940 526 112

Preferujeme objednávanie formou SMS. Kvôli vysokej vyťaženosti, na vaše správy, reagujeme v priebehu niekoľkých pracovných dní.

Zrušenie termínu

Ak nastane situácia, kedy sa na dohodnuté sedenie nemôžete dostaviť, je potrebné daný termín zrušiť najmenej 24hod dopredu. Nezrušením objednaných termínov sa zvyšuje čakacia doba a narúša efektivita práce v našej ambulancii. V prípade, že pacient alebo jeho zákonný zástupca neodhlási dohodnutý termín resp. ho odhlási menej ako 24hod. vopred, bez dôvodov hodných osobitného zreteľa, vzniká poskytovateľovi právo na zaplatenie storno poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom Cenníku poskytovateľa.

Ambulancia je zazmluvnená s týmito poisťovňami

Oznam pre poistencov Dôvery

Ambulancia je momentálne zazmluvnená so Všeobecnou Zdravotnou Poisťovňou a poisťovňou Union, výkony pre pacientov poisťovne Dôvera sú hradené priamou platbou pacienta podľa aktuálneho cenníka. Cenník na vyžiadanie.

Pacienti môžu žiadať svoju zdravotnú poisťovňu o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a úhradu spoluúčasti.

Príďte nás navštíviť…

Ambulancia

Príjemné prostredie ambulancie je prispôsobené deťom aj dospelým.

Terapie

Poskytujeme pravidelnú terapiu vedenú individuálne podľa potrieb pacienta a jeho rodiny. 

Diagnózy ktorým sa venujeme

Vývinová porucha jazyka

Narušenie zvukovej roviny jazyka

Poruchy plynulosti reči

Porucha autistického spektra

Palatolália

Poruchy hlasu

Zajakavosť

Brblavosť

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach a partnerských portáloch

Napísali o nás…

Náš Partner v oblasti IT